შპს ავერსი - რაციონალი

შიდა აუდიტის კონფიდენციალური ფორმა

ანონიმური შეტყობინების სერვისი შესაძლებლობას გაძლევთ, კომპანიის შიდა აუდიტის სამსახურს მიაწოდოთ ინფორმაცია კომპანიის თანამშრომლების მხრიდან ნებისმიერი საეჭვო ქმედების ან/და დარღვევის ფაქტის შესახებ. შიდა აუდიტის სამსახური თითოეული შეტყობინებას განიხილავს კონფიდენციალურობის და ანონიმურობის სრული დაცვით. ამასთან, სურვილის შემთხვევაში სერვისის მომხმარებელს საშუალება ეძლევა, ინფორმაციის მიწოდებისას საერთოდ არ გაამჟღავნოს საკუთარი ვინაობა.

1. შეტყობინების წარმომდგენის სახელი, გვარი (სურვილისამებრ):
2. შეტყობინების წარმომდგენი არის:

3. გთხოვთ, მიუთითოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია თუ გინდათ რომ კომპანიის წარმომადგენელმა საჭიროების შემთხვევაში შეძლოს თქვენთან დაკავშირება (სურვილისამებრ):


4. შეტყობინების ტექსტი:
გთხოვთ, სრულად აღწეროთ შესაბამისი საეჭვო ინციდენტი, შემთხვევა ან ფაქტი, მიუთითოთ აღწერილ შემთხვევასთან დაკავშირებულ პირთა ვინაობა, შემთხვევის თარიღი და ადგილი, საკითხთან დაკავშირებული სხვა მნიშვნელოვანი გარემოებები. შესაძლებელია ატვირთოთ ელექტრონული ფაილი.